Новости

Конкурс на должность директора театра

Министерство культуры Республики Молдова объявило конкурс на должность генерального директора Государственного русского драматического театра имени А.П. Чехова.

В конкурсе могут принять участие граждане Республики Молдова, которые:

— владеют румынским языком, а также языком международного общения (уровень А2);

— имеют высшее образование и стаж работы не менее пяти лет в театрально-концертной сфере;

— на дату истечения срока подачи заявления не достигли возраста 65 лет;

— не имеют непогашенной судимости за преступления, совершенные с умыслом.

подробности и источник

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituțiilor teatral-concertistice subordonate Ministerului Culturii, aprobat prin ordinul nr. 319 din 16.03.2020, înregistrat la Ministerul Justiției cu nr. 1553 din 27.03.2020,  Ministerul Culturii al Republicii Moldova anunță concurs pentru ocuparea funcției

de director al Instituției Publice Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”

La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova care:

—        cunosc limba română, precum și o limbă de circulație internațională (nivel A2); 

—        au studii superioare și o vechime în muncă de cel puțin cinci ani în domeniul teatral-concertistic;   

—        la data expirării termenului de depunere a dosarului pentru concurs,  nu au împlinit vârsta de 65 ani;

—        nu au antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.

 

Candidații pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice Teatrul Dramatic Rus de Stat „A.P.Cehov”  depun, personal, actele de participare la concurs, sau prin reprezentant la Serviciul resurse umane al Ministerului Culturii, pe adresa: mun. Chișinău str. Nicolae Iorga, nr. 24, prin poștă sau e-mail (maria.feraru@mc.gov.md). 

În cazul în care dosarul se depune prin e-mail, actele se scanează în format PDF.

Dosarul se depune în termen de 30 zile lucrătoare de la data publicării anunțului privind concursul.

 Dosarul de participare la concurs va cuprinde următoarele acte obligatorii:

 1. Cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la Regulamentul de concurs, aprobat prin ordinul MECC nr.319/2020;
 2. Curriculum Vitae (model Europass);
 3. Copia actului de identitate;
 4. Copia actului/actelor de studii autentificate;
 5. Copia actelor autentificate, care confirmă vechimea în muncă de cel puțin 5 ani în domeniul teatral-concertistic;
 6. Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor specificate în anexa nr.2 la Regulamentul de concurs, aprobat prin ordinul MC nr.319/2020;
 7. ProiectulPlanului managerialde dezvoltare a instituției publice pentru 5 ani;
 8. Acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
 9. Alte documente confirmative, la discreţia candidatului;
 10. Lista actelor depuse cu paginile numerotate.

 

Modalitatea de depunere a documentelor:

 • E-mail;
 • Personal;
 • Reprezentant;
 • Oficiul poștal.

 

Tip de angajare:

Perioadă determinată (5 ani).

Termenul limită de depunere a documentelor (30 de zile de la data publicării) =

02 decembrie 2022, ora 16:00

Locul depunerii documentelor:

 1. Chişinău,str. Nicolae Iorga. 24.

Persoană responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare:

FERARU Maria, 0(22) 823 808, (069931539). Consultant principal,  Serviciul resurse umane, Ministerul Culturii al Republicii Moldova.

Cheltuielile pentru organizarea şi desfăşurarea concursului sunt suportate de Ministerul Culturii, iar cele ce ţin de participarea la concurs (deplasare la locul de desfăşurare a concursului, cazare, utilizarea mijloacelor de comunicare, autentificarea copiilor de pe documente, etc.) sunt suportate de participanţii la concurs.

Informaţia despre recepționarea și evaluarea dosarelor, susținerea proiectului managerial şi a interviului va fi plasată pe panoul informaţional, pe pagina web a Ministerului Culturii www.mc.gov.md, precum şi va fi adusă la cunoştinţa fiecărui candidat la proba scrisă sau la interviu, prin telefon sau mesaj electronic.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI

pentru ocuparea funcției de director general/director al

instituțiilor publice  teatral-concertiste

 

 1. Codul muncii al Republicii Moldova: [nr. 154/2003]. – Mod de acces: http://lex.justice.md/md/326757/.
 2. Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe : [nr. 139/2010]. – Mod de acces:  http://lex.justice.md/md/336156/.
 3. Legea privind protecția datelor cu caracter personal: [nr. 133/2011]. – Mod de acces: http://lex.justice.md/md/340495/ .
 4. Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar: [nr. 270/2018]. – Mod de acces:http://lex.justice.md/md/378184/ .
 5. Legea privind declarația proprietății și intereselor personale nr.133/2016 — Monitorul oficial al Rep. Moldova. – din 30.07.2016 Nr. 245-246 art.513.
 6. Legea privind achizițiile publice nr.131/2015- Monitorul oficial al Rep. Moldova. – din 31.05.2015 Nr.197-205 art.402.
 7. Legea cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice: [nr.1421/2002] –   Monitorul oficial al Rep. Moldova. – 20-12-2002 Nr. 174-176 –art.1331.
 8. Legea culturii: [nr.413/1999] –  Monitorul oficial al Rep. Moldova. – 05-08-1999,  Nr. 83-86 –art.401.
 9. Hotărâre de Guvern nr.1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar –  Monitorul oficial al Rep. Moldova din 14.12.2018, Nr. 480-485 art.1310.

10.Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director al instituțiilor teatral-concertistice subordonate MECC: [aprob. prin ordinul nr. 319 din 16 martie 2020 al ministrului Educației, Culturii și Cercetării] // Monitorul oficial al Rep. Moldova. – 02-04-2020. – Nr 99/100. –art.357.

11.Hotărârea Guvernului [nr.1242/2003] despre unele măsuri de implementare a Legii cu privire la teatre, circuri și organizații concertistice — Monitorul oficial al Rep. Moldova. – 24-10-2003, Nr.218-220 –art.1293.

Купить билеты

Главные партнёры сайта

Autoshina Studio Webmaster CadouriOnline